T R I L O G I E                       21-01-21 Tweede Herziene Druk

          ‘D e  W e g  -  D e  W a a r h e i d  -  H e t  L e v e n’                                                                                                                                         777 bladzijden voor slechts 33,00 euro

 Als In een flits werd het duidelijk. De drie  boeken: ‘De Mens, de zoekende Mens’; ‘Koninklijke Kunst, de Hoogste Levenskunst’ en ‘Wetenschap en Spiritualiteit transcenderen tot hoger Niveau’; beelden  in wezen de Tao van de menselijke ontwikkeling  uit. Deze boeken vormen  een  bijzondere Trilogie  met  respectievelijk de titels: De Weg - De Waarheid - Het Leven.  Het kan geen toeval zijn  dat hiermede het wordingsproces -  de evolutie van  de Mens als ‘kennis van Gods heilsplan’ - , wordt vertolkt.  Geheel  bijgewerkt en aangevuld vormt  het een  uniek geschrift waarin het  diepste geheim wordt onthuld. Het is de weg naarʹGeluk - Vreugde - Rustʹ.  Het doel  is om  u bewust te doen worden dat het de hoogste Tijd’ wordt om  onze energie te bundelen en  met  zicht op de oude ‘Landmerken’ het Mensdom’ op de ware koers te leggen; hetgeen juist nú - in deze enerverende ʹTijdʹ - van essentieel belang is. In de achter ons liggende 25 jaar is niet alleen onze religieuze cultuur in een humanistisch seculiere samenleving veranderd, maar vond er bovendien een bewustzijnsverandering plaats. De  snelle ontwikkeling van  ICT effende de weg voor de zelf-actualiserende mens, die zich autonoom ging individualiseren en zich steeds sterker als een ʹikʹ ging  manifesteren. Het woordje ‘respect’  is verdrongen door ‘eigendunk. U ziet het dagelijks om u heen: Op de snelweg; in de winkel, binnen de ondernemingscultuur, vult u zelf maar in.  Het is in het algemeen, uitzonderingen  daargelaten: ‘Een ieder voor zich en God voor ons allen’.  Het is de diep liggende oorzaak waardoor grote bedrijven  hun stabiliteit verliezen doordat het Wij - gevoel’  langzaam  maar zeker  is weggeëbd.  De natuurwet: ʹWat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander nietʹ,  is door de welvaart, jaloezie en hebzucht  naar de achtergrond verdrongen. Het zijn drie dikke vrienden: Welvaart - Jaloezie  -  Hebzucht, maar zij verblinden de empathie.  Ook de invloed vanuit het ‘Oosten’ is zorgelijk. Binnen de ʹIndustrieʹ, de ʹSportʹ, maar  ook binnen de ʹWereldhaven Rotterdamʹ, infiltreerden  te veel  buitenlandse belangen. Met de ICT zitten we in een digitale stroomversnelling en de Wetenschap - met name de ‘Kwantum - en Snaartheorie’ - zoeken  naar ʹietsʹ dat  macht c.q. gezag over ons, het fenomeen ʹMensʹ uitoefent. De terreur, oorlog, honger en armoede in de wereld is onaanvaardbaar en moet verbannen worden. Een oud spreekwoord zegt: ’De kruik  gaat net zo lang te water totdat zij breekt.’ Diverse tekenen wijzen in die richting dat het bijna zover is. Wie had ooit gedacht dat het relatief kleine Noord Korea en het machtsblok de Verenigde Staten zich gereed maken voor een nucleaire treffen met afgrijselijkste gevolgen?  De waarheid  - het geheim - wordt vertroebeld door de ʹTijdʹ.  Het is de essentie waarom  alles  draait, terwijl de mens niet beseft dat ʹTijdʹ  Illusie is.       

 Eerste Boek                                                                                                                   Meer dan 300 godsdiensten, religies, geloven en levensbeschouwingen passeren - beknopt weergegeven - uw aandacht.  Voor de Europese Gemeenschap zal dit aantal globaal eveneens benaderd worden, maar wereldwijd tellen we er ruim 4000! Dat kan ook niet anders want  ieder mens is uniek en probeert zijn eigen gedachten te ordenen over de mystiek van het leven: ʹWaar kom ik vandaan en waar ga ik naar toe?ʹ en ʹWat is eigenlijk het doel van het leven van de mens? ʹ   Ook binnen bepaalde groeperingen dragen  mensen toch hun  persoonlijke mening in hun binnenste. Eigenlijk zouden we rustig kunnen stellen dat er zoveel levensbeschouwingen  zijn als er zelf actualiserende mensen zijn. Speciaal voor de geïnteresseerde lezer die niet binnen een religieus of  kerkelijk milieu is opgegroeid begint het 1ste hoofdstuk met  ʹGodsdienstʹ,  hetgeen overigens ook voor de religieus opgevoede eveneens een eyeopener kan zijn.  

Tweede Boek                                                                                                                   it deel geeft een uitvoerige behandeling over de ʹKoninklijke Kunstʹ, de ʹHoogste Levenskunstʹ. Het bouwen aan de Tempel der Volmaking, aanvangende met het behouwen van de ruwe steen, die de mens zelf is, tot een volmaakte steen: de zuivere kubiek,  waardig om ingepast te worden bij die bouw; rustend op ʹWijsheid, Kracht en Schoonheidʹ, en stevig verankerd in ʹBroeder-zusterschap en Liefdeʹ. Wie ben ik? Waarom ben ik er? Waar  kom  ik vandaan?  Waar ga ik na dit leven heen of  is er na dit leven  niets meer? Als er niets is wat is er dan? Wat is het verschil tussen leven en dood, een verschil in voortbestaan?  Het zijn vragen die vroeg of laat onherroepelijk bij ieder mens in het zelfbewustzijn opduiken. Met de gevleugelde woorden in de geest van: ʹdood is dood enerzijds en anderzijds evolutie, reïncarnatie, eeuwig leven, wederom geboren worden en ervaring opdoenʹ, ingebed in onze antwoorden,  zijn we er niet om een weldenkend wezen richting in zijn zelfbewust-wording te geven.  Het is het zoeken naar ʹWaarheidʹ. Alleen door individuele geestelijke ontwikkeling en overdracht van kennis op zowel religieus, maatschappelijk en economisch terrein met effectieve directe  beleid-flankering van  honger- en armoedebestrijding  is harmonisering van de cultuurverschillen  te verwezenlijken  en  kan  mede  hierdoor  de spiraal van terreur omgebogen worden.                     

Derde Boek                                                                                                                       Hierin wordt u meegenomen  in de geschiedenis van de Tijd’ en kalendersystemen. Het wordt steeds duidelijker dat de ʹTijdʹ in ons dagelijks leventje wel dominant aanwezig  is, maar op een illusie berust; de mens hiermee geprogrammeerd is. De weg van de mens - van het hele mensdom - ligt vol struikelblokken;  maar met de geleider in ons zelf  zullen we uiteindelijk - met zicht op de oude landmerken - de ware koers weten te bepalen om  het doel te bereiken. Hiermede zal het zoeken naar Waarheid worden beloond.   De wetenschap gaat  schoorvoetend  beseffen dat er meer is dan de werkelijkheid die wij ons inbeelden, zoals dit deel laat zien:ʹEeuwig levenʹ. We zouden kunnen stellen dat Wetenschap en Spiritualiteit transcenderen tot hoger niveau. We komen tot ontdekking - mede dankzij de kwantummechanica - dat de werkelijkheid zoals wij die ervaren, niet de ware werkelijkheid is; maar dat wij leven in een virtuele wereld waarin de ‘Tijd’ op spirituele - maar vooral  mystieke wijze- een essentiële  rol speelt door de touwtjes van ons leven  in handen te nemen. Het wordt steeds duidelijker wat het betekent: ‘De Weg - De Waarheid - Het Leven’. en nog belangrijker  naar  wie het verwijst! Door  zorgvuldige  bestudering en vooral ook er naar te handelen, wordt als vanzelf de nieuwe koers in uw leven uitgezet. Overigens: Het geheim wordt mede onthuld in een acrostichon!                  Ook als E-book te verkrijgen voor de symbolische prijs van 7,77  euro,                        het aantal bladzijden van 777 , alwaar is Heiligheid.  

  De 1ste druk van De Weg - De Waarheid - Het Leven ' verscheen op 11-12-2017                      Er zijn nog  enkele exemplaren beschikbaar en bij iedere erkende boekhandel  te bestellen, maar natuurlijk ook on - line voor slechts 9,95 euro .                                       De waardevolste stap in uw leven!                          

                             P.S. :  Vragen? Schroom niet te bellen!                                                                M:  0 6 - 4 1 1 9 0 8 4 4   of E: a.aalders11@gmail.com